Bestseller
Wycieczka do Berlina

Zapraszamy do Berlina. To miasto zachwycające, tętniące życiem. Nowoczesna metropolia, która fascynuje swoją historią. Bogata we wszelkiego rodzaju ślady przeszłości, zabytki, pomniki, muzea, teatry, filharmonie. Berlin to także symbol upadłych, sztucznych podziałów i ludzkiego zamiłowania do wolności. Miasto wielonarodowe, gdzie ścierają się kultury z całego świata. Namawiamy zatem do odwiedzania tego gościnnego miasta i odkrywania jego atrakcji.

4.310
180,00 zł
Wycieczka do Stralsundu - Oceanarium

Nad cieśniną oddzielającą Rugię od stałego lądu położone jest niezwykle urokliwe miasto Stralsund. Jedno z najpiękniejszych miast wschodnich Niemiec, które słynie przede wszystkim ze wspaniałej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasto, prócz swojej zabytkowej zabudowy ma do zaoferowania również największe i najnowocześniejsze Oceanarium w północnej Europie, które odkrywa przed zwiedzającymi wszystkie tajemnice Bałtyku oraz życie w morzach północnych. Zgromadzono w nim około siedmiu tysięcy okazów flory i fauny występujących w tych akwenach. Nowoczesne instalacje w dużych halach i imponujących akwariach w których znajdują się morskie ryby i ssaki.

4.6656
150,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

prowadzonego przez Biuro Podróży Adebar

określający m.in. zasady zamawiania poprzez Sklep biletów na wycieczki, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Reklamacje

§ 9 Dane osobowe

§ 10 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Bilet - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej stanowiące bilet uprawniający Kupującego do skorzystania z wybranej przez niego Wycieczki.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie (w stopce) regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Biura Podróży Adebar prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://wycieczki.kolobrzeg.pl/.

Sprzedawca – PAWEŁ ADAM ALBIŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Adebar Paweł Albiński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6711247821, nr REGON 331433501, ul. Helsińska 5a/13, 78-100 Kołobrzeg;

Sprzedawca jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 41133.

Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Warunki uczestnictwa – dostępne w Sklepie warunki uczestnictwa w Wycieczce określające zasady dotyczące Wycieczki (w tym prawa i obowiązki uczestników Wycieczki).

Wycieczka – organizowana przez Sprzedawcę wycieczka, której warunki określają Warunki uczestnictwa.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Helsińska 5a/13, 78-100 Kołobrzeg

2. Adres e-mail: biuro@wycieczki.kolobrzeg.pl

3. Telefon: 577 730 222

4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

           • urządzenie z dostępem do Internetu

           • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

2. Ceny Biletów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Bilet.

3. Bilet obejmuje świadczenia i zakres Wycieczki wskazane w opisie Wycieczki w Sklepie.

4. W celu zakupienia Biletu należy z dostępnych opcji:

    a) wybrać termin Wycieczki,

    b) wybrać miejsce wyjazdu na Wycieczkę,

    c) określić liczbę uczestników Wycieczki,

       a następnie dodać Bilet do koszyka w Sklepie.

5. W kolejnych krokach Kupujący potwierdza treść zamówienia i podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego, a także - mając na uwadze charakter usługi tj. ścisły związek Biletu z Wycieczką, zaakceptowania Warunków uczestnictwa.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umów (w oparciu o Regulamin oraz Warunki uczestnictwa) pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. W przypadku zakupu Biletu dla osoby poniżej 18 roku życia lub wymagającej szczególnej opieki należy zakupić również Bilet dla osoby pełnoletniej w celu zapewnienia należytej opieki.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za zamówienie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Istnieje również możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem metody Blik (przelew Blik na telefon) po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.

3. Za zamówienie należy zapłacić maksymalnie w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamówienie należy opłacić najpóźniej na 48 godzin przed wybranym terminem Wycieczki.

5. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia (dostarczenia Biletu) wynosi 1 Dzień roboczy.

2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Kupującego w Koncie.

4. Zmiana osoby uprawnionej do wykorzystania Biletu jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Wycieczki.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Warunkach uczestnictwa.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć w formie dokumentowej do Sprzedawcy na adres wskazany w §2 Regulaminu.

3. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, a uprawnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest przyznane przez Sprzedawcę dodatkowo względem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 8 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A. Niewłaściwa realizacja umowy o dostarczenie Biletu lub brak zgodności Biletu z umową

1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę umowy o dostarczenie Biletu, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Biletu, Kupujący uprzywilejowany może wezwać go do jego dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Biletu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego uprzywilejowanego i Sprzedawcę terminie, Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy.

3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Biletu, jeżeli:

    • z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Biletu lub

    • Kupujący uprzywilejowany i Sprzedawca uzgodnili, że określony termin dostarczenia Biletu miał istotne znaczenie dla       Kupującego uprzywilejowanego, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Biletu z umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

5. Jeżeli Bilet jest niezgodny z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jego zgodności z umową.

6. W przypadku braku zgodności Biletu z umową, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Biletu z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego uprzywilejowanego.

7. Dodatkowo, jeżeli Bilet jest niezgodny z umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

    a. obniżeniu ceny,

    b. odstąpieniu od umowy,

    gdy:

• doprowadzenie do zgodności Biletu z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;

• Sprzedawca nie doprowadził Biletu do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany;

• brak zgodności Biletu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Bilet do zgodności z umową;

• brak zgodności Biletu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Biletu do zgodności z umową);

• z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Biletu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

8. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Bilet jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Biletu z umową jest nieistotny.

9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:

• pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

• internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.

4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

• umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

• prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

    a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

    b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

    c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

    d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

    a. dostępu do swoich danych osobowych,

    b. ich sprostowania,

    c. usunięcia,

    d. ograniczenia przetwarzania,

    e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

    f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.

Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.

5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez prawo - jest wyłączona.

8. Każda ze stron umowy (Kupujący oraz Sprzedawca) ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Telefon 577 730 222
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl